Etnografiniai ansambliai
ValdybaFolkloro ansambliai
Kalendorinės šventėsVelykinis konkursasSeminaraiEkspedicijosKonferencijosSenoji klebonijaParodosLeidyba
Į pradžiąPagrindinis puslapis

Programą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

Folkloro ansamblis “Gimtinė”

– etnografinis sambūris iš Punsko. Susikūrė 1989 m.  A. Vaicekauskienės iniciatyva. Dainuoja dainas. Repertuare yra ir instrumentinė muzika, šokiai, rateliai. Visi ansambliečiai moka šermenų, Kalėdų ir kitokių giesmių. Sambūris puoselėja savo krašto tradicijas, rengia šventes, bendrauja su jaunimu, perteikdamas jiems savo krašto folklorą. “Gimtinė” išleidusi kasetę “Gimtinė dainuoja”. Sambūryje keliolika žmonių nuo 40 iki 80 m. amžiaus. Vadovė Angelė Babkauskienė.

Kartu dainuoti paskatino Lenkijos lietuvių draugijos organizuojami liaudies dainų koncertai. Sumanius suburti ansamblį į repeticijas atvykdavo dainininkai iš Vaitakiemio, Navinykų, Vidugirių, Krasnavo, Šlynakiemio, Ožkinių ir vyrų grupė iš Suvalkų. Šiuo metu ansamblyje dalyvauja apie 20 įvairaus amžiaus žmonių (nuo 40 iki 80 metų). Sudėtis keičiasi, bet tokie dainininkai kaip Anelė Pakuckienė, Mikalina Šimčikienė, Antanas Nevulis dainuoja nuo pat ansamblio įkūrimo pradžios. Dainos siela ansamblyje – Konstantinas Sidaris. Ansamblio dalyviai dainuoja, groja ir šoka tai, ką patys išmoko jaunystėje iš savo tėvų ir senelių. Jų patirtimi buvo naudojamasi ruošiant koncertų scenarijus, rengiant knygas apie vestuvinius papročius ir dainas. Ansamblis savo siela labai jaunas ir gyvybingas. Dažnai koncertuoja Lenkijoje ir užsienyje.


Labiausiai įsimintini renginiai tai:

 • Tarptautinis folkloro festivalis Vilniuje “Skamba, skamba kankliai”;

 • Tarptautiniai folkloro festivaliai Alytuje, Marijampolėje, Ukmergėje, Legnicoje, Sanoke, Druskininkuose, Varėnoje;

 • Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje 1994, 1998 m.;

 • Suvalkų vaivadijos festivaliai Vengoževe;

 • koncertai įvairiose Lenkijos ir Lietuvos vietovėse: Punske, Seinuose, ansamblių sąskrydžiai Burbiškiuose, pas ukrainiečius Budruose, archeologijos parodos atidarymas Varšuvoje, tautinių mažumų susitikimas Ursuse, pasirodymai įvairiomis progomis Vilniuje, Kaune, Alytuje, Punioje, folkloro festivalyje Druskininkuose, Punsko dienos Tauragėje ir kitur;

 • išvykos pas Baltarusijos lietuvius į Gervėčių kraštą;

 • Lenkijos tradicinio šokio konkursas Žešove.

10-mečio proga ansamblis išleido kompaktinę plokštelę “Suvalkų krašto dainos” ir savo dainų garsajuostę “Gimtinė” dainuoja”.Dalyvavimas Tarptautiniame folkloro festivalyje Vilniuje su kitais mūsų krašto dainininkais pasibaigė geru folkloro žinovų vertinimu ir plokštelės “Suvalkų krašto dainos” išleidimu.Ansamblis dirba visuomeniškai. Savo išvykoms ir renginiams ieško rėmėjų. Nuo 1998 m. ansamblį globoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.

 

Folkloro ansamblis “ALNA”

Folkloro ansamblis “Alna” susibūrė 1996 m. Jo dalyviai – Punsko ir Seinų krašto jaunimas. Ansamblio repertuaras – tai šio krašto bei visų Lietuvos regionų liaudies dainos, šokiai ir žaidimai. Kapela groja armonika, griežia smuiku ir muša būgną. Kai kurios dainos atliekamos pritariant kanklėmis.  “Alna” perėmė iš savo tėvų ir senelių nenutrūkstamas muzikines tradicijas. “Alnos” grupei pradžią davė Batvinskų iš Punsko kaimo jaunimas, kuris kaip šeimyninis ansamblis atstovavo mūsų kraštui XX šiaurės tautų folkloro festivalyje Gdanske (1996 m.). “Alna” pasirodė daugelyje Lenkijos ir Lietuvos vietovių, dalyvavo įvairiose apžiūrose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Iš jų verta paminėti:

 • XXVI tarptautinį folkloro festivalį “Dzūkų godos” Varėnoje;

 • Tautodailininkų parodą “Punsko dienos” Tauragėje;

 • Tautinių mažumų ansamblių apžiūrą Varšuvoje;

 • J. Vainos knygos “Nuo Punsko iki Seinų” pristatymą Vilniuje;

 • Europos dienas Poznanėje;

 • Folkloro festivalį Nidoje;

 • Seinijos dienas Vilniuje.
   

Folkloro ansamblis „Šalcinėlis”

jaunimo sambūris, kuriam priklauso Punsko licėjaus ir gimnazijos moksleiviai. Sambūris susiformavo iš etnografinio būrelio, įkurto 1976 m. Ansamblio repertuaras: lietuvių liaudies dainos, rateliai, šokiai. Instrumentai: smuikai, armonikos, birbynė. Vadovė: Irena Kalinauskienė. Punsko gimnazijos folkloro grupė “Šalcinėlis” susibūrė 1976 m. Iš pradžių tai buvo tik būrelis, vėliau, įsigijus tautinius drabužius, persiformavo į ansamblį. Jis dainuoja savo krašto ir kitų regionų lietuvių liaudies dainas. Kartu su ansambliu “Alna” šoka liaudies šokius ir ratelius. Šiuo metu sambūryje yra apie 20 merginų ir vaikinų. Ansamblis priklauso LLEKD. Per savo gyvavimo 25-metį ši folkloro grupė suorganizavo daug renginių jaunimui. Tai Joninės, Užgavėnės, Andrinės. Dalyvavo daugelyje koncertų, vakaronių, festivalių. Svarbiausi:

 • “Užgavėnės” scenoje (Kalendorinių ir šeimos apeigų festivalis Pšitočnoje, Pavasario ciklo festivalis Vengoževe, Kaziuko mugė Lidzbarke);

 • Tautinių mažumų festivalis Varšuvoje;

 • Folkloro festivalis Vengoževe;

 • “Skamba, skamba kankliai” Vilniuje;

 •  Tarptautinis folkloro festivalis Alytuje, Marijampolėje;

 • festivalis Druskininkuose;

 • Jaunimo folkloro festivalis Šakiuose ir kt.
   

Ansamblio meno vadovai keičiasi, bet organizacinį darbą nuo pat pradžių atlieka Aldona Vaicekauskienė. Šiuo metu ansamblis nekoncertuoja.

 

Vaikų folkloro grupė "Šalcinukas"

Punske vaikø folkloro grupë susibûrë 1992 metais. Ji vëliau pasivadino “Gimtinës aidu”. Programose dalyvaudavo kartu su suaugusiaisiais. Vaikai uþaugo, pasklido po kitus kolektyvus, ir kelerius metus tokios grupës nebuvo.

Ðokanèiø vaikø pasigedome vykdami dalyvauti Lietuvos televizijos laidoje “Gero ûpo!”. Stengëmës suburti dainuojanèias ðeimas, kad vyresnieji galëtø dalyvauti “Gimtinës” ansamblyje, o vaikai ðoktø grojant “Alnos” kapelai bei, esant reikalui – pasirodytø visi kartu. Paèioje pradþioje su vaikais padirbëjo vadovë Asta Peèiulienë. Vëliau juos perdavë savo bendramintei, buvusiai klasës draugei Editai Balkevièienei.

Prieð vykdama á Vilniø grupë pasivadino “Ðalcinuku”. Jie kaip maþytis upeliukas dar tik trykðta ið savo gelmiø, prisimindami mûsø kraðto ðokius ir ratelius. “Ðalcinuke” dalyvauja vaikai nuo I iki VI kl. Vieni ðoka ir kituose kolektyvuose, kiti - tik èia atrado savo vietà.

Reikia tikëti, kad vadovë Edita, pati taip aistringai mëgdama ðokti ir negalëjusi ágyvendinti savo svajoniø, perduos dalelæ energijos vaikams, atskleisdama ðokio groþá.

Aldona Vaicekauskienë


 

     

Puslapis atnaujintas 2007.03.06